Xây dựng website

Xây dựng website

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ xây dựng hệ thống CMS, website trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở.

Quản trị những nội dung tài liệu điện tử (bao gồm những tài liệu, văn bản số và đã được số hoá) của tổ chức. Những chức năng bao gồm:

Tạo lập nội dung;
Lưu trữ nội dung;
Chỉnh sửa nội dung;
Chuyển tải nội dung;
Chia sẻ nội dung;
Tìm kiếm nội dung;
Phân quyền người dùng và nội dung…