Sản phẩm

Th3
01

Các dịch vụ quản trị mạng

Trung tâm máy tính triển khai các dịch vụ, công cụ để giám sát hoạt động mạng của đơn vị.  Hệ thống giám sát an toàn mạng  được xây dựng theo các nhóm giải pháp sau: Giải pháp quản lý thông tin an ninh: tập trung vào việc thu thập, lưu trữ và biểu diễn […]

DETAIL
TOP
Created with Visual Composer