Author admin

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến

Hệ thống hỏi đáp trực tuyến trong mô hình học tập là một hệ thống hỏi đáp miền mở (open domain Q&A systems) với các câu hỏi được đặt bởi sinh viên. Tuy nhiên, các câu hỏi này sẽ không được đặt trực tiếp cho hệ thống mà được đặt cho giảng viên tham gia…

Website mới

Trung tâm máy tính vận hành website mới từ hôm nay 21/09/2017. Đây là trang thông tin cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Triển khai hệ thống Tra cứu điểm thi

Trung tâm máy tính triển khai hệ thống điểm thi thay thế cho hệ thống được triển khai từ năm 2003 đến nay. Để tra cứu điểm thi của mình, học viên và sinh viên sử dụng tài khoản email vnu để tra cứu điểm thi học kỳ. Hệ thống được triển khai từ 16/11/2017,…

Giới thiệu

Trung tâm máy tính được thành lập vào năm 2005 với chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Trường; triển khai công nghệ, quản trị cơ sở vật chất công nghệ thông tin dùng chung do Trung tâm phụ trách. Và thực…